Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 


Paradise Condominium


ข้อมูลธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

22 หมู่ที่ 5 ตรอก / ซอยพหลโยธิน 24 ถนน พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์

02-9243583 -87

โทรสาร

02-9243588 ต่อ 91

อีเมล์

sales@paradizecondominium.com

เว็บไซต์

www.paradizecondominium.com

 

บทสรุปผู้บริหาร


วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ
เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน

แผนธุรกิจฉบับนี้นำเสนอต่อ
ธนาคารกสิกรไทย

Paradize Condominium เป็นธุรกิจประเภทธุรกิจพัฒนาโครงการ มีพัฒนาโครงการ (Developer) ภายใต้ตราสินค้าParadize Condominium เป็นผลิตภัณฑ์/บริการหลักของธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อ 2559 ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ ณ 22 หมู่ที่ 5 ตรอก / ซอยพหลโยธิน 24 ถนน พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-9243583 -87 โทรสาร 02-9243588 ต่อ 91 อีเมล์ sales@paradizecondominium.com เว็บไซต์ www.paradizecondominium.com

ณ ปัจจุบัน Paradize Condominium บริหารจัดการโดย นาง รสจนา มหาทรัพย์ และทีมบริหาร รายละเอียดดังปรากฏในแผนธุรกิจฉบับนี้

เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจแล้ว มียอดขายรวม 10 ปี ประมาณ 4,781,227,380 บาท โดยมีจุดคุ้มทุนในแต่ละปี เท่ากับ (59.78% ปี 1), (59.10% ปี 2), (58.45% ปี 3), (57.84% ปี 4), (57.27% ปี 5), (56.73% ปี 6), (56.22% ปี 7), (55.75% ปี 8), (55.29% ปี 9), (54.87% ปี 10), ตามลำดับ
Paradise Condominium มีระยะเวลาคืนทุนภายใน ปีที่ 2 (2560) ณ สิ้นที่ปีที่ 10 มีกระแสเงินสด จำนวน 2,309,265,647 บาทโดยมีค่า IRR = 0.85, ค่า PV = 1,451,358,511.38และ NPV = 1,146,008,511.38
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ กรุณาดูรายละเอียดในบทต่างๆ ของแผนธุรกิจฉบับนี้1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ข้อมูลธุรกิจ 

ชื่อเจ้าของธุรกิจ

นาง รสจนา มหาทรัพย์

ชื่อธุรกิจ

Paradize Condominium

ปีที่ก่อตั้ง

2559 ระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมา 1 ปี

สถานที่ตั้ง

22 หมู่ที่ 5 ตรอก / ซอยพหลโยธิน 24 ถนน พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์

02-9243583 -87

โทรสาร

02-9243588 ต่อ 91

อีเมล

sales@paradizecondominium.com

เว็บไซต์

www.paradizecondominium.com

 

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาโครงการ

รูปแบบธุรกิจ

บริษัท

ประเภทสินค้าและบริการ

พัฒนาโครงการ (Developer)

ชื่อตรายี่ห้อ (แบรนด์) ของสินค้าและบริการ

Paradize Condominium


วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ
เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน

แผนธุรกิจฉบับนี้นำเสนอต่อ
ธนาคารกสิกรไทย

แผนที่ตั้ง

1.2 สินค้า/บริการ

สินค้า/บริการ (1)

 

ชื่อสินค้า

Paradize Condominium

จุดเด่น

จุดเด่นของโครงการ คือโครงการติดรถไฟฟ้ามากเพียงเเค่ 50 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ทำเลที่ตั้งของโครงการถือเป็นทำเลที่ดีมีอนาคต รองรับสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่กำลังจะมาที่ปีถัด

ประโยชน์

เดินทางสะดวก สะดวกสบาย


ลักษณะข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

พนักงานบริษัท

ประเภท

กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค

รายละเอียดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 - เพศ

เพศชาย, เพศหญิง

 - ช่วงอายุ

21 ถึง 30 ปี, 31 ถึง 40 ปี, 41 ถึง 50 ปี

 - สถานภาพ

โสด, สมรส, หย่าร้าง

 - อาชีพ

พนักงานบริษัท/ผู้บริหารระดับต้น

 - รายได้ต่อเดือน

มากกว่า 20,000 บาท

 - ขนาดครอบครัว

2 คน

 - ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท

 - ศาสนา

ทุกศาสนา

 - ภูมิลำเนา

     - ในประเทศ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.3 ซัพพลายเออร์

 

รูป

ชื่อ

โทรศัพท์

อีเมล

วัตถุดิบ/สินค้า

Supplier วัตถุก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

 

 

 1.4 บุคลากร

 

รูป

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เงินเดือน

นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

ผู้จัดการ

40,000

นางสาว มยุรี ชาญการตลาด และการขาย

ฝ่ายการตลาด

30,000

นางสาว ฤดี รมยาณี

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

25,000

นาย วิศวกิจ ชำนาญการพัฒนา

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

45,000

นาย บริหาร ศาสตร์ควบคุม

ฝ่ายบริหารโครงการ

48,000

นาง เงินศิลป์ คล่องบัญชี

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

35,000

1.5 ช่องทางการจัดจำหน่าย

 

ลำดับ

ช่องทาง

รายละเอียด

1

สำนักขาย Paradize Condominium

 1.6 ผู้ร่วมลงทุน

 

รูป

ชื่อ-นามสกุล

จำนวนหุ้น(บาท)

จำนวนหุ้น(%)

นาย ประจักษ์ ศรีสิงห์

162,040,000

80

นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

40,510,000

20

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ

2.1 ปัจจัยการตลาด

 

คำถาม/เหตุผล

ระดับความเกื้อกูล

คำถาม : มีความยากมากหรือน้อยเพียงใด ที่ผู้อื่น หรือ คู่แข่งคิดที่ริเริ่มทำธุรกิจแบบที่ท่าน
เหตุผล : อุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรง

น้อย
(2)

คำถาม : มีความเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใดที่คู่แข่งที่มีอยู่เดิมจะสามารถเป็นพันธมิตรในการทำธุรกิจกับท่าน
เหตุผล : อาจเป็นพันธมิตรกันเพื่อต่อรองกับ Supplier

ปานกลาง
(3)

คำถาม : มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ที่สินค้าของท่านจะเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งของท่าน
เหตุผล : หากมีทีมการตลาด และการขายที่ดี และมีเทคนิคใหม่ด้านการตลาด ก็มีโอกาสเข้าถึงได้มาก

ปานกลาง
(3)

คำถาม : ธุรกิจของท่านเป็นอิสระต่อการพึ่งพาที่มีต่อซัพพลายเออร์มากน้อยเพียงใด
เหตุผล : Supplier วัสดุก่อสร้างค่อนข้างมีอำนาจต่อรองสูง

น้อยที่สุด
(1)

คำถาม : อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม หรือ ตลาด ที่ท่านกำลังดำเนินธุรกิจอยู่นั้น มีอัตราการเติบโตมากน้อยเพียงใด
เหตุผล : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีในระดับหนึ่ง

ปานกลาง
(3)


2.2 ปัจจัยภายนอก

 

คำถาม/เหตุผล

ระดับความเกื้อกูล

คำถาม : ‘เสถียรภาพการเมือง’ เกื้อกูลต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด
เหตุผล : มีผลบ้าง หากบ้านเมืองมีวิกฤต

ปานกลาง
(3)

คำถาม : ‘สภาวะเศรษฐกิจ’ เกื้อกูลต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด
เหตุผล : เศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับหนึ่ง

ปานกลาง
(3)

คำถาม : ‘กระแสความต้องการ/ความคิดของผู้คน ยกตัวอย่างเช่น กระแสรักสุขภาพ และกระแสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน’ เกื้อกูลต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด
เหตุผล :

น้อย
(2)

คำถาม : ‘ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออื่นๆ’ เกื้อกูลต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด
เหตุผล : ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

มาก
(4)


2.3 ปัจจัยภายใน

 

คำถาม/เหตุผล

ระดับความเกื้อกูล

คำถาม : ‘การแข่งขันโดยเน้นการแข่งในเรื่องราคา สินค้าหรือบริการ ให้ต่ำกว่าคู่แข่ง’ ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งของท่าน
เหตุผล : การแข่งขันในเรื่องราคา มีแต่ผลเสีย ทั้งเรา และคู่แข่ง

น้อยที่สุด
(1)

คำถาม : ‘การแข่งขันโดยเน้นการแข่งในเรื่องคุณภาพ สินค้าหรือบริการ ให้เหนือกว่าคู่แข่ง’ ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งของท่าน
เหตุผล : เน้นการสร้างทีมงานการตลาด การบริการ และบุคลากรให้มี Service Mind และเน้นเรื่องมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

มาก
(4)

คำถาม : ‘การแข่งขันโดยเน้นการแข่งในเรื่องบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น บริการก่อนการขาย บริการระหว่างการขาย หรือ การบริการหลังการขาย ให้เหนือกว่าคู่แข่ง’ ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งของท่าน
เหตุผล : การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และกลับมาพักอีกในอนาคต

มาก
(4)

คำถาม : ‘การแข่งขันโดยเน้นการแข่งในความเฉพาะเจาะจงของสินค้าหรือบริการ เช่น ต้องมีเทคโนโลยีพิเศษในการผลิตหรือให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าหรือบริการของท่านมีความพิเศษเหนือกว่าคู่แข่ง’ ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับคู่แข่งของท่าน
เหตุผล : เทคโนโลยีมีผลในระดับหนึ่ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการบริการ ภายใต้ Service Mind และมาตรฐานสากล

น้อย
(2)

 3. กลยุทธ์

3.1 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากการประเมินผลความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ โดยวิเคราะห์จาก ความน่าสนใจของธุรกิจ, ปัจจัยความเสี่ยง, ความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจมีความเป็นไปได้อยู่ที่ระดับ

5/9


เนื่องจากความน่าสนใจของธุรกิจ/อุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ปานกลาง
อย่างไรก็ตามความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นไปได้ของธุรกิจจึงจัดอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’

 

3.2 วิสัยทัศน์

       เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ และสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบแทนคืนสู่สังคม ksdfksjdhfksjdhfkjsdf

3.3 พันธกิจ

       1. ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้การส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้าเกิดประสิทธิผล

       2. เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และ สร้างบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

       3. บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4. สร้างพันธมิตร เพื่อร่วมกันสร้างความเติบโต

       5. เน้นความโปร่งใส และเติบโตด้วยความยั่งยืน

 3.4 จัดทำแผนงานระดับกลยุทธ์


กลยุทธ์ด้านการตลาด
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด : นางสาว มยุรี ชาญการตลาด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างฐานลูกค้าและรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 90% ของประมาณการยอดขาย


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

คงที่

123,600

127,308

131,127

135,061

139,113

143,286

147,585

152,012

156,573

161,270

ค่าลูกจ้างฝ่ายการตลาด

คงที่

630,000

661,500

694,575

729,304

765,769

804,057

844,260

886,473

930,797

977,337

ค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

แปรผัน

3,000,000

3,300,000

3,630,000

3,993,000

4,392,300

4,831,530

5,314,683

5,846,151

6,430,766

7,073,843

ค่านายหน้า

แปรผัน

30,000,000

33,000,000

36,300,000

39,930,000

43,923,000

48,315,300

53,146,830

58,461,513

64,307,664

70,738,431

 

 

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ : นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้การดำเนินการของรีสอร์ทในแต่ละด้านเป็นไปตามเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย 100% ตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายของแต่ละด้าน


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

คงที่

1,236,000

1,273,080

1,311,272

1,350,611

1,391,129

1,432,863

1,475,849

1,520,124

1,565,728

1,612,700

ค่าลูกจ้างทั่วไป

คงที่

756,000

793,800

833,490

875,165

918,923

964,869

1,013,112

1,063,768

1,116,956

1,172,804

 

 

กลยุทธ์ด้าน IT
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้าน IT : นางสาว ฤดี รมยาณี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ระบบ IT และอืนเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบไม่ Down


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าดูแลเว็บไซด์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์

คงที่

37,080

38,192

39,338

40,518

41,734

42,986

44,275

45,604

46,972

48,381

ค่าอินเทอร์เน็ต

คงที่

12,360

12,731

13,113

13,506

13,911

14,329

14,758

15,201

15,657

16,127

ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์

คงที่

37,080

38,192

39,338

40,518

41,734

42,986

44,275

45,604

46,972

48,381

 

 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ : นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างทักษะของบุคลากรในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมี Service Mind

บุคลากรต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

สัมมนาประจำปี

คงที่

122,400

124,848

127,345

129,892

132,490

135,139

137,842

140,599

143,411

146,279

อบรมหลักสูตรต่างๆให้กับบุคลากร

คงที่

123,600

127,308

131,127

135,061

139,113

143,286

147,585

152,012

156,573

161,270

 

 

กลยุทธ์การในการบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์การในการบริหารโครงการ : นาย บริหาร ศาสตร์ควบคุม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการเสร็จทันกำหนด ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

คงที่

618,000

636,540

655,636

675,305

695,564

716,431

737,924

760,062

782,864

806,350

ลูกจ้างบริหารโครงการ

คงที่

1,236,000

1,273,080

1,311,272

1,350,611

1,391,129

1,432,863

1,475,849

1,520,124

1,565,728

1,612,700

ค่าบรืหารโครงการ

คงที่

9,450,000

9,922,500

10,418,625

10,939,556

11,486,534

12,060,861

12,663,904

13,297,099

13,961,954

14,660,052

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

คงที่

16,500,000

18,150,000

19,965,000

21,961,500

24,157,650

26,573,415

29,230,757

32,153,832

35,369,215

38,906,137

ที่ดิน

คงที่

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

155,624,548

 

 

กลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ : นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

เพื่อจะได้กลับมาซื้อซ้ำ


ประมาณการ งาน/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม

ประเภท
ต้นทุน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ติดต่อบริการหลังการขาย

คงที่

18,540

19,096

19,669

20,259

20,867

21,493

22,138

22,802

23,486

24,190

ค่าเดินทางไปพบลูกค้า

แปรผัน

150,000

165,000

181,500

199,650

219,615

241,577

265,734

292,308

321,538

353,692

 

 4. แผนการเงิน

4.1 ดอกเบี้ยและเครดิต

 

เครดิตเจ้าหนี้

0.5%

เดือน

เครดิตลูกหนี้

1.0%

เดือน

ผลตอบแทนที่ต้องการ

20.0%

 


ดอกเบี้ยระยะยาว

 

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

3%

3%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

6%


ดอกเบี้ยระยะสั้น

 

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

 

4.2 ประมาณการลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

ส่วนของเจ้าของ

สถาบันการเงิน/อื่นๆ

ค่าเสื่อม (%)

เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่างๆ

2,000,000

0

20

รถกะบะใช้งานทั่วไป

200,000

700,000

20

รถจักรยานยนต์ใช้งานทั่วไป 3 คัน

150,000

0

20

ระบบคอมพิวเตอร์

200,000

100,000

20

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

 

ส่วนของเจ้าของ

สถาบันการเงิน/อื่นๆ

เงินสด และเงินฝากธนาคาร

200,000,000

100,000,000

เงินกู้

0

2,000,000

 

4.3 อัตราค่าเสื่อม

 

รายละเอียด

มูลค่า ณ ปีแรก

อัตราค่าเสื่อม(%)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่างๆ

2,000,000

20

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

มูลค่าตามบัญชี

0

 

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

0

0

0

0

0

0

รถกะบะใช้งานทั่วไป

900,000

20

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

มูลค่าตามบัญชี

0

 

720,000

540,000

360,000

180,000

0

0

0

0

0

0

รถจักรยานยนต์ใช้งานทั่วไป 3 คัน

150,000

20

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

0

0

0

0

0

มูลค่าตามบัญชี

0

 

120,000

90,000

60,000

30,000

0

0

0

0

0

0

ระบบคอมพิวเตอร์

300,000

20

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

0

0

0

0

0

มูลค่าตามบัญชี

0

 

240,000

180,000

120,000

60,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าเสื่อม

0

 

670,000

670,000

670,000

670,000

670,000

0

0

0

0

0

รวมมูลค่าตามบัญชี

0

 

2,680,000

2,010,000

1,340,000

670,000

0

0

0

0

0

0

 4.4 ดอกเบี้ยเงินกู้

 

หนี้สินระยะยาว

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

หนี้สินระยะยาวทั้งหมด

800,000

720,000

640,000

560,000

480,000

400,000

320,000

240,000

160,000

80,000

เงินต้น

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

ดอกเบี้ย

24,000

21,600

32,000

28,000

24,000

20,000

19,200

14,400

9,600

4,800

ชำระเงินทั้งหมด

104,000

101,600

112,000

108,000

104,000

100,000

99,200

94,400

89,600

84,800

คงเหลือ

720,000

640,000

560,000

480,000

400,000

320,000

240,000

160,000

80,000

0


หนี้สินระยะสั้น

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

หนี้สินระยะสั้นทั้งหมด

102,000,000

91,800,000

81,600,000

71,400,000

61,200,000

51,000,000

40,800,000

30,600,000

20,400,000

10,200,000

เงินต้น

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

10,200,000

ดอกเบี้ย

306,000

306,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

612,000

612,000

612,000

ชำระเงินทั้งหมด

10,506,000

10,506,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,812,000

10,812,000

10,812,000

คงเหลือ

91,800,000

81,600,000

71,400,000

61,200,000

51,000,000

40,800,000

30,600,000

20,400,000

10,200,000

0

 4.5 ประมาณการยอดขาย

 

ปี

ยอดขาย

อัตราการเติมโต (%)

2559

300,000,000

10

2560

330,000,000

10

2561

363,000,000

10

2562

399,300,000

10

2563

439,230,000

10

2564

483,153,000

10

2565

531,468,300

10

2566

584,615,130

10

2567

643,076,643

10

2568

707,384,307

10
4.6 ต้นทุนคงที่


 

รายการ

ต่อเดือน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

เงินเดือน

223,000

2,943,600

3,237,960

3,561,756

3,917,932

4,309,725

4,740,697

5,214,767

5,736,244

6,309,868

6,940,855

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

10,000

123,600

127,308

131,127

135,061

139,113

143,286

147,585

152,012

156,573

161,270

ค่าลูกจ้างฝ่ายการตลาด

50,000

630,000

661,500

694,575

729,304

765,769

804,057

844,260

886,473

930,797

977,337

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

100,000

1,236,000

1,273,080

1,311,272

1,350,611

1,391,129

1,432,863

1,475,849

1,520,124

1,565,728

1,612,700

ค่าลูกจ้างทั่วไป

60,000

756,000

793,800

833,490

875,165

918,923

964,869

1,013,112

1,063,768

1,116,956

1,172,804

ค่าดูแลเว็บไซด์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์

3,000

37,080

38,192

39,338

40,518

41,734

42,986

44,275

45,604

46,972

48,381

ค่าอินเทอร์เน็ต

1,000

12,360

12,731

13,113

13,506

13,911

14,329

14,758

15,201

15,657

16,127

ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์

3,000

37,080

38,192

39,338

40,518

41,734

42,986

44,275

45,604

46,972

48,381

สัมมนาประจำปี

10,000

122,400

124,848

127,345

129,892

132,490

135,139

137,842

140,599

143,411

146,279

อบรมหลักสูตรต่างๆให้กับบุคลากร

10,000

123,600

127,308

131,127

135,061

139,113

143,286

147,585

152,012

156,573

161,270

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

50,000

618,000

636,540

655,636

675,305

695,564

716,431

737,924

760,062

782,864

806,350

ลูกจ้างบริหารโครงการ

100,000

1,236,000

1,273,080

1,311,272

1,350,611

1,391,129

1,432,863

1,475,849

1,520,124

1,565,728

1,612,700

ค่าบรืหารโครงการ

750,000

9,450,000

9,922,500

10,418,625

10,939,556

11,486,534

12,060,861

12,663,904

13,297,099

13,961,954

14,660,052

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

1,250,000

16,500,000

18,150,000

19,965,000

21,961,500

24,157,650

26,573,415

29,230,757

32,153,832

35,369,215

38,906,137

ที่ดิน

5,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

155,624,548

ติดต่อบริการหลังการขาย

1,500

18,540

19,096

19,669

20,259

20,867

21,493

22,138

22,802

23,486

24,190

 4.7 ต้นทุนแปรผัน

 

รายการ

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

3,000,000

3,300,000

3,630,000

3,993,000

4,392,300

4,831,530

5,314,683

5,846,151

6,430,766

7,073,843

ค่านายหน้า

30,000,000

33,000,000

36,300,000

39,930,000

43,923,000

48,315,300

53,146,830

58,461,513

64,307,664

70,738,431

ค่าเดินทางไปพบลูกค้า

150,000

165,000

181,500

199,650

219,615

241,577

265,734

292,308

321,538

353,692

 4.8 ประมาณการกำไรขาดทุน

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ยอดขาย

300,000,000

330,000,000

363,000,000

399,300,000

439,230,000

483,153,000

531,468,300

584,615,130

643,076,643

707,384,307

ลบ ต้นทุนแปรผัน

33,150,000

36,465,000

40,111,500

44,122,650

48,534,915

53,388,407

58,727,247

64,599,972

71,059,969

78,165,966

กำไร/ขาดทุน ขั้นต้น

266,850,000

293,535,000

322,888,500

355,177,350

390,695,085

429,764,594

472,741,053

520,015,158

572,016,674

629,218,341

ลบ ต้นทุนคงที่

99,844,260

109,036,136

119,112,685

130,160,798

142,275,984

155,563,222

170,137,907

186,126,889

203,669,615

222,919,380

กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินการ

167,005,740

184,498,864

203,775,815

225,016,552

248,419,101

274,201,372

302,603,146

333,888,269

368,347,059

406,298,962

ลบ ค่าเสื่อมราคา

670,000

670,000

670,000

670,000

670,000

0

0

0

0

0

ลบ ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

24,000

21,600

32,000

28,000

24,000

20,000

19,200

14,400

9,600

4,800

ลบ ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น

306,000

306,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

612,000

612,000

612,000

กำไรก่อนหักภาษี

166,005,740

183,501,264

202,563,815

223,808,552

247,215,101

273,671,372

302,073,946

333,261,869

367,725,459

405,682,162

อัตราภาษี(%)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

33,201,148

36,700,253

40,512,763

44,761,710

49,443,020

54,734,274

60,414,789

66,652,374

73,545,092

81,136,432

กำไร/ขาดทุนสุทธิ

132,804,592

146,801,011

162,051,052

179,046,841

197,772,081

218,937,098

241,659,157

266,609,495

294,180,367

324,545,729

กำไรขาดทุนสะสม

132,804,592

279,605,603

441,656,656

620,703,497

818,475,578

1,037,412,675

1,279,071,832

1,545,681,327

1,839,861,694

2,164,407,424

 4.9 ประมาณการกระแสเงินสด

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

เงินสดจากการขาย

275,000,000

327,500,000

360,250,000

396,275,000

435,902,500

479,492,750

527,442,025

580,186,228

638,204,850

702,025,335

จ่ายหนี้เจ้าหนี้

31,768,750

36,326,875

39,959,563

43,955,519

48,351,071

53,186,178

58,504,795

64,355,275

70,790,803

77,869,883

กำไร/ขาดทุน ขั้นต้น

243,231,250

291,173,125

320,290,438

352,319,481

387,551,429

426,306,572

468,937,230

515,830,952

567,414,048

624,155,453

ลบ ต้นทุนคงที่

99,844,260

109,036,136

119,112,685

130,160,798

142,275,984

155,563,222

170,137,907

186,126,889

203,669,615

222,919,380

กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินการ

143,386,990

182,136,989

201,177,753

222,158,683

245,275,445

270,743,351

298,799,323

329,704,063

363,744,433

401,236,073

ลบ เงินกู้ระยะยาว (ต้น+ดอกเบี้ย)

104,000

101,600

112,000

108,000

104,000

100,000

99,200

94,400

89,600

84,800

ลบ เงินกู้ระยะสั้น (ต้น+ดอกเบี้ย)

10,506,000

10,506,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,710,000

10,812,000

10,812,000

10,812,000

กำไรก่อนหักภาษี

132,776,990

171,529,389

190,355,753

211,340,683

234,461,445

259,933,351

287,990,123

318,797,663

352,842,833

390,339,273

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

33,201,148

36,700,253

40,512,763

44,761,710

49,443,020

54,734,274

60,414,789

66,652,374

73,545,092

81,136,432

กำไร/ขาดทุนสุทธิ

99,575,842

134,829,136

149,842,990

166,578,973

185,018,425

205,199,076

227,575,334

252,145,289

279,297,741

309,202,840

เงินสด

300,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เงินสดสะสม

399,575,842

534,404,978

684,247,968

850,826,941

1,035,845,366

1,241,044,442

1,468,619,776

1,720,765,065

2,000,062,806

2,309,265,647

 4.10 ประมาณการงบดุล

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

สินทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เงินสด และเงินฝากธนาคาร

399,575,842

534,404,978

684,247,968

850,826,941

1,035,845,366

1,241,044,442

1,468,619,776

1,720,765,065

2,000,062,806

2,309,265,647

- ลูกหนี้การค้า

25,000,000

27,500,000

30,250,000

33,275,000

36,602,500

40,262,750

44,289,025

48,717,928

53,589,720

58,948,692

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

424,575,842

561,904,978

714,497,968

884,101,941

1,072,447,866

1,281,307,192

1,512,908,801

1,769,482,993

2,053,652,526

2,368,214,339

สินทรัพย์คงที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่างๆ

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

0

0

0

0

0

0

- รถกะบะใช้งานทั่วไป

720,000

540,000

360,000

180,000

0

0

0

0

0

0

- รถจักรยานยนต์ใช้งานทั่วไป 3 คัน

120,000

90,000

60,000

30,000

0

0

0

0

0

0

- ระบบคอมพิวเตอร์

240,000

180,000

120,000

60,000

0

0

0

0

0

0

รวมสินทรัพย์คงที่

2,680,000

2,010,000

1,340,000

670,000

0

0

0

0

0

0

รวมสินทรัพย์ทั้งหมด

427,255,842

563,914,978

715,837,968

884,771,941

1,072,447,866

1,281,307,192

1,512,908,801

1,769,482,993

2,053,652,526

2,368,214,339

หนี้สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนี้สินหมุนเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ้าหนี้การค้า

1,381,250

1,519,375

1,671,313

1,838,444

2,022,288

2,224,517

2,446,969

2,691,665

2,960,832

3,256,915

- หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

91,800,000

81,600,000

71,400,000

61,200,000

51,000,000

40,800,000

30,600,000

20,400,000

10,200,000

0

รวมหนี้สินหมุนเวียน

93,181,250

83,119,375

73,071,313

63,038,444

53,022,288

43,024,517

33,046,969

23,091,665

13,160,832

3,256,915

- หนี้สินระยะยาว

720,000

640,000

560,000

480,000

400,000

320,000

240,000

160,000

80,000

0

รวมหนี้สิน

93,901,250

83,759,375

73,631,313

63,518,444

53,422,288

43,344,517

33,286,969

23,251,665

13,240,832

3,256,915

ส่วนของเจ้าของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทุนเรือนหุ้น

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

202,550,000

- กำไรขาดทุนสะสม

0

132,804,592

279,605,603

441,656,656

620,703,497

818,475,578

1,037,412,675

1,279,071,832

1,545,681,327

1,839,861,694

- กำไรขาดทุนสุทธิ

132,804,592

146,801,011

162,051,052

179,046,841

197,772,081

218,937,098

241,659,157

266,609,495

294,180,367

324,545,729

รวมส่วนของเจ้าของ

335,354,592

482,155,603

644,206,656

823,253,497

1,021,025,578

1,239,962,675

1,481,621,832

1,748,231,327

2,042,411,694

2,366,957,424

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

429,255,842

565,914,978

717,837,968

886,771,941

1,074,447,866

1,283,307,192

1,514,908,801

1,771,482,993

2,055,652,526

2,370,214,339

 4.11 ประมาณการจุดคุ้มทุน

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

ยอดขาย

300,000,000

330,000,000

363,000,000

399,300,000

439,230,000

483,153,000

531,468,300

584,615,130

643,076,643

707,384,307

ต้นทุนคงที่

99,844,260

109,036,136

119,112,685

130,160,798

142,275,984

155,563,222

170,137,907

186,126,889

203,669,615

222,919,380

ต้นทุนแปรผัน

33,150,000

36,465,000

40,111,500

44,122,650

48,534,915

53,388,407

58,727,247

64,599,972

71,059,969

78,165,966

รวมต้นทุนคงที่และแปรผัน

132,994,260

145,501,136

159,224,185

174,283,448

190,810,899

208,951,628

228,865,154

250,726,861

274,729,584

301,085,346

กำไร/ขาดทุน

167,005,740

184,498,864

203,775,815

225,016,552

248,419,101

274,201,372

302,603,146

333,888,269

368,347,059

406,298,962

กำไรส่วนเกิน

266,850,000

293,535,000

322,888,500

355,177,350

390,695,085

429,764,594

472,741,053

520,015,158

572,016,674

629,218,341

อัตรากำไรส่วนเกิน

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

.8895

จุดคุ้มทุน

179,354,781

195,025,183

212,183,690

230,975,039

251,558,275

274,108,173

298,816,800

325,895,234

355,575,453

388,112,415

 

59.78%

59.1%

58.45%

57.84%

57.27%

56.73%

56.22%

55.75%

55.29%

54.87%

 

4.12 ประมาณการระยะเวลาคืนทุน

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

กำไร/ขาดทุน สุทธิ

132,804,592

146,801,011

162,051,052

179,046,841

197,772,081

218,937,098

241,659,157

266,609,495

294,180,367

324,545,729

ค่าเสื่อมราคา

670,000

670,000

670,000

670,000

670,000

0

0

0

0

0

หนี้สินระยะสั้น

91,800,000

81,600,000

71,400,000

61,200,000

51,000,000

40,800,000

30,600,000

20,400,000

10,200,000

0

เจ้าหนี้การค้า

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

1,381,250

ลูกหนี้การค้า

25,000,000

27,500,000

30,250,000

33,275,000

36,602,500

40,262,750

44,289,025

48,717,928

53,589,720

58,948,692

ยอดรวม

251,655,842

257,952,261

265,752,302

275,573,091

287,425,831

301,381,098

317,929,432

337,108,673

359,351,337

384,875,672

เงินสดสะสม

251,655,842

509,608,103

775,360,406

1,050,933,497

1,338,359,328

1,639,740,425

1,957,669,857

2,294,778,530

2,654,129,867

3,039,005,539

เงินลงทุน ณ ต้นปี

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000

305,350,000


* คืนทุนในปีที่ 2 (2560)4.13 ความคุ้มค่าการลงทุน

 

Year

Net Cash(บาท)

Salvage Value(บาท)

Cash Flow(บาท)

IRR(%)

PV(บาท)

NPV(บาท)

2559

251,655,842

2,680,000

254,335,842

-.17

221,322,006

-84,027,994

2560

257,952,261

2,010,000

259,962,261

.42

415,843,938

110,493,938

2561

265,752,302

1,340,000

267,092,302

.65

590,321,802

284,971,802

2562

275,573,091

670,000

276,243,091

.76

747,840,407

442,490,407

2563

287,425,831

0

287,425,831

.8

890,876,627

585,526,627

2564

301,381,098

0

301,381,098

.83

1,021,740,027

716,390,027

2565

317,929,432

0

317,929,432

.84

1,141,869,606

836,519,606

2566

337,108,673

0

337,108,673

.85

1,252,712,071

947,362,071

2567

359,351,337

0

359,351,337

.85

1,355,530,875

1,050,180,875

2568

384,875,672

0

384,875,672

.85

1,451,358,511

1,146,008,511

 

4.14 อัตราส่วนทางการเงิน

 

 

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

Current Ratio

4.5565

6.7602

9.7781

14.0248

20.2264

29.7809

45.7806

76.6286

156.0428

727.1342

Receivable turnover

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Receivable turnover period

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

30.4167

ROA

.3108

.2603

.2264

.2024

.1844

.1709

.1597

.1507

.1432

.137

ROE

.396

.3045

.2516

.2175

.1937

.1766

.1631

.1525

.144

.1371

Operation income margin

.5567

.5591

.5614

.5635

.5656

.5675

.5694

.5711

.5728

.5744

Gross profit margin

.4427

.4449

.4464

.4484

.4503

.4531

.4547

.456

.4575

.4588

Debt ratio

.2198

.1485

.1029

.0718

.0498

.0338

.022

.0131

.0064

.0014

Debt to equity ratio

.0036

.0032

.0028

.0024

.002

.0016

.0012

.0008

.0004

-

Interest coverage ratio

6,958.5725

8,541.6141

6,367.9942

8,036.3054

10,350.7959

13,710.0686

15,760.5805

23,186.6853

38,369.4853

84,645.617

 5. วิเคราะห์ความเสี่ยง

 

ลำดับ

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

รูปแบบ
ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียด
ปัจจัยเสี่ยง

ความเป็นไปได้

ผลกระทบ/ระดับ
ความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง

มาตรการ
ลดความเสี่ยง

1

ขาดพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาเสริมอำนาจต่อรองกับ Supplier

ภายใน

ขาดคนดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ หรือ คนที่ดูแลขาดทักษะในการสร้างพันธมิตร

ปานกลาง(3)

มาก(4)

ปานกลาง(12)

มอบหมายหน้าที่ในการสร้างพันธมิตรให้กับฝ่ายการตลาด และฝ่ายการบริการ แล้วเร่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

2

ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีเท่าคู่แข่ง

ภายใน

ไม่ใช้ ประโยชน์จาก social network ในการสร้างฐานลูกค้า

มาก(4)

มาก(4)

มาก(16)

มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดวางแผนการสร้างฐานลูกค้าด้วย Social Network และเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

3

ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ภายนอก

1. ความวุ่นวายทางการเมือง 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ

มาก(4)

มากที่สุด(5)

มาก(20)

1. เตรียม Cashflow ไว้อย่างน้อย 6 เดือน 2. สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้มากที่สุด 3. สร้าง Promotion ที่น่าสนใจ และะดึงดูดลูกค้า
6. Business Model Canvas


Key Partners

 

Partner

 • สมชาย บุญเชียน
 • สมหญิง เหลือหลาย

 

Supplier

 • Supplier วัตถุก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

 

Key Activities

 

 • กลยุทธ์ด้านการตลาด / นางสาว มยุรี ชาญการตลาด
 • กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ / นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์
 • กลยุทธ์ด้าน IT / นางสาว ฤดี รมยาณี
 • กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ / นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์
 • กลยุทธ์การในการบริหารโครงการ / นาย บริหาร ศาสตร์ควบคุม
 • กลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ / นาง รมณ์ฤดี ศรีสิงห์

 

Value Proposition

 

 • จุดเด่นของโครงการ คือโครงการติดรถไฟฟ้ามากเพียงเเค่ 50 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ทำเลที่ตั้งของโครงการถือเป็นทำเลที่ดีมีอนาคต รองรับสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่กำลังจะมาที่ปีถัด


Customer Relationships

 

 • ติดต่อบริการหลังการขาย
 • ค่าเดินทางไปพบลูกค้า


Customer Segments

 

 • พนักงานบริษัท


Key Resources

 

 • บุคลากร 6 คน
 • เงินสด และเงินฝากธนาคาร
 • เงินกู้
 • เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่างๆ
 • รถกะบะใช้งานทั่วไป
 • รถจักรยานยนต์ใช้งานทั่วไป 3 คัน
 • ระบบคอมพิวเตอร์


Channels

 

 • สำนักขาย Paradize Condominium


Cost Structure

 

 

ปีที่ 1-3

ปีที่ 4-6

ปีที่ 7-ปีสุดท้าย

Fixed

33.16%

32.38%

31.74%

Variable

11.05%

11.05%

11.05%

Profit

44.38%

45.08%

45.69%

Rate of return

 

Year

IRR(%)

NPV(บาท)

2563

0.80

585,526,627

2568

0.85

1,146,008,511

Revenue Stream

 

ปีที่ 1-3 (บาท)

ปีที่ 4-6 (บาท)

ปีที่ 7-ปีสุดท้าย10 (บาท)

993,000,000

1,321,683,000

2,466,544,380

 

 

 

 


Business Model Canvas Online