Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 
 
 

คุณสมบัติระดับพรีเมี่ยม :

 • ลดความยุ่งยากในการทำแผนการเงินแบบเดิม

  ลดความยุ่งยากในการทำแผนการเงินแบบเดิม

  ซอร์ฟแวร์ MBSS ช่วยลดปัญหาในการทำแผนการเงินของท่าน ด้วยการเตรียมสูตรคำนวณที่สำเร็จรูปให้พร้อมใช้อยู่ในโปรแกรม

   
 • การวางแผนเงินสดด้วยภาพที่เข้าใจง่าย

  การวางแผนเงินสดด้วยภาพที่เข้าใจง่าย

  ด้วยคุณสมบัติของฟังก์ชั่นทางการเงินของ MBSS ท่านจะรู้ที่มาที่ไปของบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้และ บัญชีสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงถึงกันหมด ซึ่งมันจะกระทบต่อกระแสเงินสดของท่าน

   
 • ประมาณการแผนการเงินเป็นรายปี

  ประมาณการแผนการเงินเป็นรายปี

  ซอร์ฟแวร์ MBSS สามารถประมาณการแผนการเงินล่วงหน้าได้ถึง 10 ปี ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนของท่านได้ตามความเหมาะสม

   
 • เครื่องมือที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

  เครื่องมือที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ

  เป็นเรื่องที่แน่นอนว่านักลงทุนต้องการที่จะรู้ว่าธุรกิจและ การลงทุนของพวกเขา จะคุ้มค่าหรือไม่ การสร้างความประทับใจให้นักลงทุนเหล่านั้นด้วยข้อมูลที่ละเอียดและ เห็นชัดที่สุด จะทำให้พวกเขาเห็นภาพรวมธุรกิจของท่านดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

   
 • รูปแบบที่เหมาะสม

  รูปแบบที่เหมาะสม

  สร้างแผนธุรกิจอย่างมีแบบแผน, ซอฟต์แวร์ MBSS มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ท่านยังสามารถใช้เป็นต้นแบบ เพื่อขยายฐานธุรกิจหรือ ขยายสาขาได้อีกด้วย

   
 • การวางแผนกับความเป็นจริง

  การวางแผนกับความเป็นจริง

  ท่านสามารถนำตัวเลขการคำนวณในด้านต่างๆ ที่อยู่ในแผนเอาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ เพื่อปรับปรุงการบริหารการเงินให้ทันท่วงที และจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

   
 • การบริหารจัดการธุรกิจ

  การบริหารจัดการธุรกิจ

  เปรียบเทียบผลประกอบการในธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงกับแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อใช้นำเสนอหุ้นส่วนในการตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ หรือใช้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของท่านอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางของธุรกิจอีกด้วย

   

เปรียบเทียบคุณลักษณะ/จุดเด่นของซอร์ฟแวร์ :

ข้อมูลเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ check check
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมลงทุน check check
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ check check
ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ check check
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร check check
ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย check check
แผนผังกระบวนการทางธุรกิจ check check
วิเคราะห์ปัจจัย ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจ check check
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ check check
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อธุรกิจ check check
กลยุทธ์ ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ check
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของธุรกิจ check check
ประมาณการยอดขายเบื้องต้น check check
จัดทำแผนงานระดับกลยุทธ์ check check
แผนการเงิน ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
เครดิตและดอกเบี้ย check check
ประมาณการการลงทุนของสินทรัพย์ check
อัตราค่าเสื่อมของ... check
ค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร check
ดอกเบี้ยเงินกู้ check
ประมาณการยอดขาย check
ประมาณการต้นทุนขายคงที่ check
ประมาณการต้นทุนขายแปรผัน check
ประมาณการกำไรขาดทุน check
ประมาณการกระแสเงินสด check
ประมาณการงบดุล check
ประมาณการจุดคุ้มทุน check
ประมาณการระยะเวลาคืนทุน check
ความคุ้มค่าในการลงทุน check
สัดส่วนการลงทุน check
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ check check
Business Model Canvas ซอฟต์แวร์ทั่วไป MBSS
Business Model Canvas check