Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

ผู้นำองค์กรธุรกิจเรียนรู้อะไรได้บ้างจาก Iceman

ผู้นำองค์กรธุรกิจเรียนรู้อะไรได้บ้างจาก Iceman
Image credit: alcademics.com
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer