Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

4 เหตุผล ทำไมแผนธุรกิจเล่มหนาเตอะถึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า

4 เหตุผล ทำไมแผนธุรกิจเล่มหนาเตอะถึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า
Image credit: entrepreneur.com
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer