Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

อะไรคือฟังก์ชั่นหน้าที่ของเอกสารแผนธุรกิจ

อะไรคือฟังก์ชั่นหน้าที่ของเอกสารแผนธุรกิจ
Image credit: smallbusiness.chron.com
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer