Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

จะอยู่ หรือ จะตาย...ขึ้นอยู่กับ MIND SET นวัตกรรมในธุรกิจของท่าน

จะอยู่ หรือ จะตาย...ขึ้นอยู่กับ MIND SET นวัตกรรมในธุรกิจของท่าน
Image credit: https://paxsims.files.wordpress.com/2014/12/innovationmindset-paulhsu.jpg
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer